Menu Zamknij

 

 REGULAMIN

                                                                                        STOWARZYSZENIA EJSMOND CLUB 

 SZKOLENIA W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ

                                                                                                                                       ZASADY OGÓLNE

Stowarzyszenie Ejsmond Club , zwany dalej Stowarzyszeniem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN oraz podejmuje działania dla zapewnienie wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Celem szkolenia jest:

 – rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej piłka nożna;

 – wychowanie poprzez sport, zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasady Fair Play;

 – nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich oraz rozwój zdolności ruchowych;

 – maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych  

    młodych graczy  poprzez indywidualizację zajęć treningowych;

 – selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej dla   

   jednostek szczególnie uzdolnionych.

Uczestnikami szkolenia w Stowarzyszeniu mogą zostać dzieci od lat 5 z podziałem na grupy treningowe o odpowiednim stopniu zaawansowania.

Zajęcia treningowe, mecze, festyny i inne formy ruchu organizowane przez Stowarzyszenie, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za przyprowadzenie i odprowadzenie dzieci spoczywa na rodzicach lub opiekunach oprawnych.

Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest wypełnienie deklaracji przez uczestnika szkolenia, potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej.

Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńska atmosferę na zajęciach. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać trenerowi lub w obecności grupy treningowej.

Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku dziecka, do celów informacyjnych i marketingowych, pod warunkiem , że wizerunek został utrwalonych w trakcie zajęć .

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o zawodniku, jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych podczas procesu szkolenia , w prasie, folderach, wywiadach itp.

Rodzic lub opiekun prawny wyrażą dobrowolna zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z pkt.6 w odrębnym oświadczeniu, które może w każdym momencie wycofać.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:

 – godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zawodach, treningach, jak i w życiu   

   codziennym;

 – trenować w jednolitych strojach sportowych, których niezbędnym elementem są „korki” i 

   buty halowe;

 – przed, w trakcie i po treningach pomagać trenerowi rozstawiam sprzęt sportowy;

 – wykonywać tylko i wyłącznie polecenia prowadzącego trenera;

 – być sumiennym i zdyscyplinowanym:

 –  w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach;

 – wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi;

 –  podczas treningów i meczów spożywać tylko nie gazowaną wodę mineralną;

 – w czasie wolnym doskonalić elementy poznane na treningu;

Każdy uczestnik szkolenia powinien odnosić się z szacunkiem do trenera, współkolegów, pracowników Stowarzyszenia, kibiców i sędziów, a także zasadami Fair Play i dobrego wychowania.

Podstawą do wzięcia udziału w meczach i turniejach jest zaangażowanie w szkolenie, regularna oraz punktualna obecność na treningach.

Uczestnik powołany na mecz, zobowiązany jest do stroju reprezentacyjnego lub zgodnego z wytycznymi trenera.

Uczestnik ma zakaz trenowania i grania w innym klubie sportowym,. Wszelka aktywność sportowa uczestnika powinna być uzgadniana a trenerem.

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW.

1.W trakcie zajęć treningowych i meczów, Rodzice/Opiekunowie nie kontaktują się z uczestnikami  /dekoncentracja uczestnika/.

2.Podczas treningów i meczów, Rodzice/Opiekunowie i inne osoby postronne, powinny zajmować miejsca na trybunach lub innych miejscach siedzących obiektów sportowych.

3.Rodzice/Opiekunowie w trakcie meczów powinni zachowywać się kulturalnie, nie obrażać sędziego ani drużyny przeciwnej oraz akceptować decyzje trenera.

4.Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do bezpłatnego założenia konta na Platformie Sport.BM , poprzez biuro Stowarzyszenia tel. 690990042.

5.Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do terminowego opłacania składek  członkowskich (do 10 każdego miesiąca). Numer konta umieszczony jest na stronie Stowarzyszenia i Platformie Sport.BM.

Nieobecność  na zajęciach nie zwalnia z opłacenia składek członkowskich. W przypadku, gdy uczestnik jest kontuzjowany lub chory, należy to zgłosić trenerowi, a w przypadku zwolnienia powyżej 3 tygodni zwrócić się pisemnie do Stowarzyszenia.

7.Stowarzyszenie zastrzega sobie zmianę miesięcznej wysokości składek.
8.Zaległość składki za 1 miesiąc i nie uregulowanie jej do 10 dnia następnego miesiąca , powoduje możliwość skreślenie z listy uczestników szkolenia.

9.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rodzica lub Opiekuna prawnego, po uzgodnieniu z trenerem, Stowarzyszenie może zwolnić z opłacenia składki członkowskiej.

10.Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do każdorazowego poinformowania o nieobecności dziecka,  a w przypadku rezygnacji – do przesłania informacji pocztą lub e-mail.

11.W przypadku rezygnacja z członkostwa Stowarzyszeniu Ejsmond Club, należy złożyć listownie lub e-mail jednomiesięczne wypowiedzenie i opłacić składkę za ten okres.

 

WYRÓŻNIENIA

Zasadniczymi wyróżnieniami stosowanymi w Stowarzyszeniu na wniosek trenera są:

  – pochwała;

  – list pochwalny;

  – dyplom;

  – nagroda rzeczowa.

 

KARY DYSCYPLINARNE

Zasadniczymi karami są upomnienie, nagana, odsunięcie od 1-3 treningów, odsunięcie od uczestnictwa w meczu.

W przypadku słabych ocen w szkole, na wniosek Rodziców/Opiekunów lub trenera, można czasowo zawiesić dziecko w zajęciach treningowych, do czasu poprawienia ocen.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stowarzyszenie będące członkiem PZPN, jest zobligowane do przestrzegania przepisów Związku.

W sytuacji wypadku losowego lub siły wyższej powodujący odwołanie zajęć, Rodzic/Opiekun zostanie powiadomiony najpóźniej na 6 godzin przed planowanym treningiem.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, z jednoczesnym powiadomieniem Rodziców/Opiekunów.

 

STOWARZYSZENIE EJSMOND CLUB

————————————————————————————————————————————————————————–

81-218 Gdynia, ul. Zamenhofa 17  ; NIP 9581689662 ; REGON 369648152

 MBANK  66114020040000300283489435